top of page

Όραμα και μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του έργου iPROLEPSIS

Η πρόβλεψη της μετάβασης από υγιή κατάσταση σε ψωριασική αρθρίτιδα μέσω ανάλυσης δεδομένων από πολλαπλές πηγές με χρήση ενός νέου εξατομικευμένου ψηφιακού οικοσυστήματος φροντίδας και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου με το άνοιγμα, την ορατότητα, τη δικτύωση και την επαναχρησιμοποίηση των παραγόμενων προϊόντων. 

Όραμα του έργου

Ανάλυση δεδομένων, στόχοι του έργου, τεχνολογίες IoT και εφαρμογή κινητών συσκευών.

Vision and impact.png

Σχετικά με την Ψωριασική Αρθρίτιδα

Η ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) είναι μια χρόνια, φλεγμονώδης νόσος, που προσβάλλει τον σκελετό των άκρων και του κορμού, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Υπολογίζεται ότι το 1-2% του γενικού πληθυσμού πάσχει από ψωριασική αρθρίτιδα, δηλαδή 5 έως 10 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ επηρεάζονται.

Η ψωριασική αρθρίτιδα σχετίζεται με την ψωρίαση. Εως και το 30% των ατόμων που ζουν με ψωρίαση, δηλαδή τουλάχιστον 100 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως (WHO), αναμένεται να εκδηλώσουν την ασθένεια.

Ο στόχος

Ο στόχος του iPROLEPSIS είναι να προτείνει ένα νέο οικοσύστημα που περιλαμβάνει μηχανισμούς συλλογής δεδομένων πραγματικού κόσμου (real-world data, RWD) και ένα ισχυρό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την παροχή νέας γνώσης για τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μετάβαση από υγιή κατάσταση σε ψωριασική αρθρίτιδα, υιοθετώντας μια πολλαπλής κλίμακας και πολυπαραγοντική προσέγγιση, ώστε, σε συνδυασμό πρακτικών επεξηγηματικής τεχνητής νοημοσύνης (explainable AI, xAI), να προσφέρουμε ένα αποτελεσματικό, αποδοτικό και κλινικά επικυρωμένο εξατομικευμένο οικοσύστημα ψηφιακής φροντίδας για ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα.

Τεχνολογίες

Τεχνολογίες αισθητήρων IoT (Internet of Things) και μια εφαρμογή για κινητές συσκευές θα βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας συλλογής δεδομένων πραγματικού κόσμου (real-world data, RWD), ενώ δεδομένα αναδρομικών και προοπτικών μελετών θα συλλεχθούν από τις βάσεις δεδομένων των κλινικών συνεργατών και θα συνδυαστούν με αντίστοιχα δεδομένα ανοιχτής πρόσβασης.

Μέσω της ανάλυσης και της οπτικοποίησης αυτών των δεδομένων χρησιμοποιώντας μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και ένα εργαλείο οπτικής ανάλυσης, αντίστοιχα, το iPROLEPSIS θα μπορεί να προτείνει εξατομικευμένες συμβουλές αναφορικα με τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τη διαχείριση του στρες, της κούρασης και του πόνου, με απώτερο σκοπό την υποστήριξη γιατρών, φροντιστών, και νοσοκομείων για την βέλτριστη διαχείριση της ψωριασική αρθρίτιδας.

Τέλος, μέσω τεχνικών xAI, το iPROLEPSIS στοχεύει να διευκολύνει τα νοσοκομεία και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην απόκτηση νέων γνώσεων για καλύτερες κλινικές πρακτικές, διαμορφώνοντας έτσι μελλοντικές πολιτικές θεραπείας PsA.

Μεγιστοποίηση αντικτύπου

Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του πλάνου για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, η κοινοπραξία του έργου στοχεύει να κάνει το  iPROLEPSIS σημείο αναφοράς για την καταπολέμηση της ψωριασικής αρθρίτιδας μέσω:

01

Δημιουργίας μίας ενεργής κοινότητας των ενδιαφερομένων μερών (κοινότητα iPROLEPSIS).

02

Ενημέρωση βασικών ενδιαφερομένων σχετικά με τα αποτελέσματα και τις δυνατότητες κλινικής καινοτομίας τους.

03

Κάνοντας τα προϊόντα ευρέως διαθέσιμα για ερευνητικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς μακροπρόθεσμα.

04

Αύξησης της συμμετοχής ατόμων τα οποία είτε πάσχουν ή διατρέχουν κίνδυνο εκδήλωσης ψωριασικής αρθρίτιδας για την αντιμετώπιση των ζητημάτων και των ανησυχιών τους προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στη νέα τεχνολογία. 

05

Επίτευξης παρόμοιων/σχετικών έργων Ε&Α για προώθηση της δικτύωσης και από κοινού δραστηριοτήτων.

06

Δημιουργίας φόρουμ/κοινότητας επαγγελματιών υγείας και συναφών αρχών για την ανάπτυξη νέων κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων.

07

Προσδιορισμού μηχανισμών και δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης, αξιολόγηση της εμπορευματικής αξίας και της εφαρμοσιμότητας των παραγόμενων εννοιών και ιδεών.

bottom of page